Participants

 

ข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวัน KMITL Engineering Project day 2018 วันที่ 24-25 เมษายน 2561

 

 1. นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้างานก่อนเวลา 9.00 น. ในวันที่ 24 เมษายน 2561 จะเป็นวันที่นักศึกษาจะมีการสอบนำเสนอผลงานกับอาจารย์ และมีการเยี่ยมชมผลงานจากนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในวันที่ 25 เมษายน 2561 จะมีการเยี่ยมชมผลงานจากศิษย์เก่า และผู้แทนจากสถานประกอบการที่สนใจ
 2. นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น
 3. ในวันงาน Project day จะมีตัวแทนจากสถานประกอบการมาร่วมงานเพื่อพบปะโดยตรงกับนักศึกษาที่มีความสามารถตรงกับที่สถานประกอบการต้องการร่วมงาน หากสถานประกอบการมีความสนใจในผลงานของนักศึกษา คณะจะมีการขอรายละเอียดการติดต่อของสถานประกอบการเพื่อนำมาให้อาจารย์ ทำให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยหรือวิชาการต่อไปในอนาคต
 4. นักศึกษาปีที่ 4 สามารถรับอาหารกล่องได้จากเจ้าหน้าที่ธุรการภาค ที่โต๊ะลงทะเบียนในเวลา 11.30 - 12.00
 5. เพื่อเป็นการลดขยะ คณะจะมีแจกน้ำดื่มให้นักศึกษาคนละ 1 ขวด/1วัน และมีจุดบริการเติมน้ำดื่มให้นักศึกษาภายในงาน
 6. ห้ามนักศึกษาเปิด hotspot ภายในบริเวณงาน เนื่องจากจะทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่คณะเตรียม wifi ไว้ให้(ซึ่งมีให้สำหรับกลุ่มที่ได้มีการแจ้งขอการใช้ wifi) มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
 7. ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล KMITL Best Engineering Award ของแต่ละหลักสูตรให้มาพร้อมกันที่หน้าเวทีภายในงาน เวลา 8.50 น.
 8. ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ประกวด KMITL Best Innovation Award ให้นำไฟล์ ppt (หน้าจอการนำเสนอ สัดส่วน 16:9 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 8 นาที ถามตอบเป็นภาษาไทย 7 นาที) มาลงเพื่อเช็คไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์บริเวณหน้าเวทีภายในงาน เวลา 10.30 – 11.30 น. และนักศึกษาตัวแทนทุกหลักสูตร ต้อง standby เพื่อขึ้นรับรางวัลบนเวที เวลา 15.30 น.
 9. การติดโปสเตอร์และการขนย้ายชิ้นงานเข้า ให้ดำเนินการในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. เท่านั้น ตัวแทนหลักสูตรมารับโปสเตอร์พร้อมเทปกาว ได้ที่หน้างาน ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-13.30 น. และนำไปติดที่บูธตามผังงาน
 10. การเก็บโปสเตอร์และการขนย้ายชิ้นงานออก ให้ดำเนินการในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 13.00 น. เท่านั้น
 11. ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561 หากชิ้นงานที่นำมาเสนอชิ้นใดที่มีราคาสูงและมีขนาดเล็กที่สามารถเก็บได้ ขอให้นักศึกษาไม่ทิ้งชิ้นงานไว้ภายในงาน
 12. นักศึกษาที่นำรถมาเอง จอดรถนอกอาคารเท่านั้น