Participants

ข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวัน Project day  วันที่ 25-26 เมษายน 2560

 1. นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้างานก่อนเวลา 9.00 น. โดยลงทะเบียนทั้งสองวัน ในช่วงเวลา 8.30 - 12.00 น.
  ในวันที่ 25 เมษายน 2560 จะเป็นวันที่นักศึกษาจะมีการสอบนำเสนอผลงานกับอาจารย์
  ในวันที่ 26 เมษายน 2560 จะมีบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมงาน
 2. นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น
 3. ในวันงาน Project day จะมีตัวแทนจากสถานประกอบการมาร่วมงานเพื่อพบปะโดยตรงกับนักศึกษาที่มีความสามารถตรงกับที่สถานประกอบการต้องการร่วมงาน หากสถานประกอบการมีความสนใจในผลงานของนักศึกษา  ให้นักศึกษาของรายละเอียดการติดต่อของสถานประกอบการและนำมาให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยหรือวิชาการต่อไปในอนาคต
 4. นักศึกษาปีที่ 4 สามารถรับอาหารกล่องได้จากเจ้าหน้าที่ธุรการภาค ที่โต๊ะลงทะเบียนในเวลา 11.30 - 12.00
 5. ห้ามนักศึกษาเปิด hotspot ภายในบริเวณงาน เนื่องจากจะทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่คณะเตรียม wifi ไว้ให้(ซึ่งมีให้สำหรับกลุ่มที่ได้มีการแจ้งขอการใช้ wifi) มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
 6. ในวันที่ 25 เมษายน 2560  ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Curriculum Award ของแต่ละหลักสูตรให้มาพร้อมกันที่หน้าเวทีภายในงาน เวลา 8.50 น.
 7. ในวันที่ 26 เมษายน 2560  ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ประกวด Best Innovation Award ให้นำไฟล์ ppt (หน้าจอการนำเสนอ สัดส่วน 16:9 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 7 นาที ถามตอบเป็นภาษาไทย 5 นาที) มาลงเพื่อเช็คไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์บริเวณหน้าเวทีภายในงาน เวลา 10.30 – 11.30 น. และนักศึกษาตัวแทนทุกหลักสูตร ต้อง standby เพื่อขึ้นรับรางวัลบนเวที เวลา 15.30 น.
 8. การเก็บโปสเตอร์และการขนย้ายชิ้นงานออก  ให้ดำเนินการในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. เท่านั้น 
  ตัวแทนหลักสูตรมารับโปสเตอร์พร้อมเทปกาว ได้ที่หน้างาน เวลา 14.00-14.30 น. และนำไปติดที่บู้ทตามผังงาน
 9. การเก็บโปสเตอร์และการขนย้ายชิ้นงานออก  ให้ดำเนินการในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น.
 10. ในวันที่ 25-26 เมษายน 2560 หากชิ้นงานที่นำมาเสนอชิ้นใดที่มีราคาสูงและมีขนาดเล็กที่สามารถเก็บได้ ขอให้นักศึกษาไม่ทิ้งชิ้นงานไว้ภายในงาน
 11. นักศึกษาที่นำรถมาเอง จอดรถนอกอาคารเท่านั้น