About Us

ABOUT US

เป็นโครงการที่นำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาจัดแสดง จัดเป็นกิจกรรมและรายวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่ม การวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาในโครงงานด้วยความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนหรือค้นคว้ามา รวมถึงการหาวิธีแก้ปัญหาและค้นคว้าหาคำตอบซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบ Active หรือที่เรียกกันว่า Active Learning ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในทุกมิติของการศึกษา อย่างไรก็ตาม แม้การจัดรายวิชาดังกล่าวจะมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลภายในสาขาวิชาและมีการจัดการสอบและการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม แต่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการแสดงนิทรรศการโครงงานให้เกิดขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้การแสดงนิทรรศการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการกระตุ้นความอยากเรียนรู้และการสื่อสารแสดงผลงานของนักศึกษาทุกระดับชั้นทุกสาขา โดยนอกจากจะทราบความเป็นไปในศาสตร์ของตนและใกล้เคียงแล้ว ยังสามารถเห็นความเป็นไปในการทำงานโครงงานในศาสตร์อื่น อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมแนวคิดระหว่างสาขา หรือที่เรียกกันว่า สหวิทยาการ ซึ่งในปัจจุบัน นวัตกรรมที่เกิดจากการนำแนวคิดของหลากหลายสาขามารวมกันเป็นที่รู้จักและเกิดขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในด้านงานวิจัยและงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม